ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา Horauranian.com
dot
bulletรำลึกถึง อาจารย์ พลตรี ประยูร พลอารีย์
bulletเจตนารมณ์
bulletติดต่อเรา
bulletโหราพยากรณ์
dot
บทความ
dot
bulletเกร็ดโหรน่ารู้
bulletเจาะลึกโหรา
bulletโหราศาสตร์บ้านเมือง
bulletBlog อ.วิโรจน์
bulletแนะนำตำรา
bulletไพ่ยิปซี จักรราศี (Celestial Tarot)
bulletกระดานถามตอบ
bulletคลังบทความดวงเมืองเศรษฐกิจ 2550-2552
bulletคลังกระทู้โหราศาสตร์ที่น่าสนใจ
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletประเทศไทยหลังคดียึดทรัพย์ 2553
bulletReturn of Great Depression?
bulletChange! ผู้นำยุคใหม่ของโลก
bulletเรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน
bulletโหราศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์
bulletเลือกฤกษ์มงคลด้วยตนเอง
bullet6 ขั้นตอนเพื่อการดูหมออย่างคุ้มค่า
bulletชนะใจคนรัก 12 ราศี
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเพจ โหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
bulletCelestial Strategist Blog
bulletBlog โหราเศรษฐกิจ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เจตนารมณ์ article

          พล.ต.ประยูร พลอารีย์ ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนในประเทศไทยได้สอนไว้ว่า “โหราศาสตร์คือวิทยาศาสตร์ซึ่งว่าด้วยการจัดระเบียบโลก” ถือว่าเป็นนิยามของโหราศาสตร์ที่ครอบคลุมและคมคายที่สุด เพราะเป็นการประกาศอย่างช้ดเจนว่า โหราศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะมีหลักวิชาที่เป็นระบบ มีเหตุมีผล มีการตั้งสมมติฐาน และพิสูจน์สมมติฐานนั้นมาเป็นเวลาหลายพันปี ทำให้เกิดวิวัฒนาการขององค์ความรู้ในศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่องและไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังว่าด้วยการจัดระเบียบโลก ซึ่งหมายถึงการศึกษาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่บนโลกแห่งนี้ ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับระหว่างประเทศ จนกระทั่งชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล


          เว็บไซต์ www.horauranian.com เป็นเว็บไซต์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของลูกศิษย์ที่เรียนวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนจากอาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัย (ซึ่งปัจจุบันสอนอยู่ที่มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์) โดยหลังจากที่ศึกษาและฝึกฝนโหราศาสตร์ยูเรเนียนมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง พบว่าความรู้ของโหราศาสตร์มีอยู่มากมาย ในอดีตการเผยแพร่ความรู้มีข้อจำกัดในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ แต่ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ช่วยทลายข้อจำกัดในเรื่องเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง ในประเทศไทยมีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้ด้านโหราศาสตร์อยู่หลายแห่ง เช่น www.horathai.com, www.rojn-info.com, www.horawej.com, www.payakorn.com, www.astroclassical.com เป็นต้น ซึ่งช่วยให้วงการโหราศาสตร์บ้านเราคึกคักพอสมควร อย่างไรก็ตาม พวกเราเชื่อว่าการมีเว็บไซต์ด้านนี้มากขึ้นย่อมเป็นเรื่องที่ดีต่อวงการโหราศาสตร์บ้านเรา เพราะทำให้ความรู้ที่มีอยู่ได้รับการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น ที่สำคัญยังมีเนื้อหาบางประการที่เราคิดว่าเว็บไซต์ในปัจจุบันยังไม่ได้กล่าวถึงเท่าที่ควร จึงได้รวมกลุ่มกันและจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น


วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

  1. เพื่อรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโหราศาสตร์และพยากรณ์ศาสตร์ทุกแขนง โดยเน้นโหราศาสตร์ยูเรเนียนเป็นหลัก
  2. เพื่อสร้างสังคมนักโหราศาสตร์ที่ไม่ถูกจำกัดด้วยระยะทางและสถานที่ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ต่อบุคคลทั่วไป

หลักการพื้นฐาน

  1. เปิดกว้างต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในเรื่องนี้
  2. เน้นความรู้โหราศาสตร์ที่มาจากปรัชญาและวิทยาศาสตร์
  3. ครอบคลุมเนื้อหาทั้งสำหรับนักโหราศาสตร์ที่ต้องการความรู้แบบเจาะลึก และสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับเรา Horauranian.com

รำลึกถึง อาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์ article
ติดต่อเรา article
โหราพยากรณ์ article
Web Link articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker